Speedtest.or.th
หน้าหลัก ข่าว ลิงค์มาหาเรา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา สมัครสมาชิก เข้าระบบ  
    News
 
ความเป็นมาของโครงการ Speed Test

         เนื่อง ด้วย สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งดูแลเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่มีการร้องเรียนในเรื่องการได้รับความเร็วทางอินเทอร์ เน็ตไม่ตรงกับที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้

         สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) จึงร่วมมือกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster)  ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านการเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ร่วมกันจัดทำโครงการสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต (SpeedTest) ขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการถึงความเร็ว ของบริการอินเทอร์เน็ตตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริโภค และเพื่อให้ได้เป็นแนวทางในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการและรู้เท่าทัน ต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งมิได้มีจุดประสงค์ที่จะมุ่งจับผิดแต่อย่างใด

         ซึ่งในทางกลับกัน กลับจะทำให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของแต่ละราย จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้น โดยไม่รู้สึกว่าใช้งานอย่างโดดเดี่ยว เพราะจะมี สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ซึ่งเป็นคนกลาง เข้ามาช่วยตรวจสอบและสรุปประมวลผล ถึงคุณภาพการให้บริการด้านความเร็วอินเทอร์เน็ต

มีหลายท่านถามว่า ทำไมจะต้องมาตรวจวัด  Speed Test ในเว็บไซต์ที่สมาคมฯจัดทำขึ้น (www.speedtest.or.th) เพราะปัจจุบันก็มีหลายเว็บไซต์ได้ให้บริการอยู่แล้ว ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ขอเรียนว่า หากผู้ใช้งานตรวจวัดกับที่อื่น ก็จะทราบเพียงความเร็วเท่านั้น คือทราบอยู่คนเดียว แต่ไม่อาจส่งผลลัพธ์นั้น ไปให้ผู้ใดหรือ องค์กรใด ดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงได้  แต่หากใช้ระบบการตรวจวัดของสมาคมฯ

ซึ่งนอกจากจะใช้ระบบโปรแกรมที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐาน ซึ่งคนไทยรู้จักคุ้นชินกันดี คือ OOKLA  แล้ว ระบบยังจะทำการบันทึกจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบนั้น ลงในฐานข้อมูล เพื่อที่จะทำวิเคราะห์และสรุปในเชิงสถิติ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวมอีกด้วย

         ในการนี้ ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (สมาคม ISP) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)  และบรรดาเว็บไซต์ชั้นนำอีกมากมาย ที่จะช่วยกันติดตั้ง ระบบตรวจวัด(บางส่วน) ลงในเว็บไซต์ของตน โดยเปลี่ยนแทนที่กับ ระบบตรวจวัดของเดิม

         สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster) ขอยืนยันว่ามิได้มีจุดมุ่งหวังที่จะคอยจับผิดผู้ให้บริการแต่อย่างใด แต่หวังที่จะมีส่วนช่วยในการคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ให้บริการ อันจะมาสู่ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และสร้างเสริมความเข้าใจที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ ต่อไป

 

 
Speedtest.or.th
หน้าหลัก      ข่าว      ลิงค์มาหาเรา      เกี่ยวกับเรา      ติดต่อเรา      สมัครสมาชิก      เข้าระบบ